Loading...
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1.ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯมีเจตจำนงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับต่างๆรวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯและเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯจึงกำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีว อนามัย

3.การอนุรักษ์ทรัพยากร บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยดำเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ

4.ด้านสังคม ชุมชน บริษัทฯตระหนักดีว่า สังคม เป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทคงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯจึงได้กำหนดแผนงานด้าน CSR ด้านชุมชนและสังคมในการดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.บริษัทฯถือความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน

2.บริษัทฯ จะสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

3.บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยผู้ใต้บังคับบัญชาและควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

4.บริษัทฯจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ในการทำงานเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างปลอดภัย

5.บริษัทฯจะถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

6.บริษัทฯกำหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทผู้รับเหมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย

7.บริษัทฯจะดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน การปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยและการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

8.บริษัทฯจะดำเนินการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ