Loading...

สายธุรกิจควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ

สายธุรกิจควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ

สัตว์พาหะที่สำคัญ ได้แก่ หนู แมลงรบกวนและศัตรูทางการเกษตร เป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีการแพร่พันธุ์ที่รวดเร็ว และมักสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดกินพืชผลทางการเกษตร เครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนสิ่งไม่พึ่งประสงค์ต่างๆ สู่ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังนำโรคที่ร้ายแรงหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์ ส่วนความเสียหายทางอ้อมมักเกิดจากการทำลายโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เล็งเห็นความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากสัตว์พาหะ จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management; IPM) ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก จาก Bell Laboratories Inc สินค้าคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์พาหะเหล่านี้จะไม่นำความเสียหายมาสู่ภาคปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และครัวเรือน

โดย บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะสินค้าจาก Bell Laboratories Inc. สินค้าคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะของโลก แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

จากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและหลากหลายทำให้ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ พร้อมกับพัฒนากลยุทธ์ รวมทั้งปรัชญาในการทำงาน เพื่อการประสานงานกับหุ้นส่วนธุรกิจ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเรายังคงยึดมั่นว่า การมอบสินค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบแก่ลูกค้า คือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา